പാട്ടിൻറെ വരികൾ

കാറ്റ്റു വെളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ

കാറ്റ്റു വെളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ – ഓഹോഹോ
കാറ്റ്റു വെളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ
നിന്റ്റല്‍ കാതലൈ എണ്ണിക്കളിക്കിന്‍റേന്‍
അമുദൂട്ട്റിനെ ഒറ്റ്റ ഇതൈള്‍ഹളും – ഇതൈള്‍ഹളും
ഹാഹാ ആഹഹാ ഓ ഹാ ഹോ ഹാ ഹാ …………..
അമുദൂട്ട്റിനെ ഒറ്റ്റ ഇതൈള്‍ഹളും നിലവൂറിത്തതുന്തും വിഴിഹളും
കാറ്റ്റു വിളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ
♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫
പത്തു മാറ്റ്റു പൊന്‍ ഒത്ത നിന്‍മേനിയും ഇന്ത വൈയ്യത്തിന്‍ യാരുള്ള മട്ടിലും (൨)
♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫
ഇന്ത വൈയ്യത്തിന്‍ യാരുള്ള മട്ടിലും
എന്നൈ വേറ്റ്റി നിനൈവ് ഇന്‍റി തേറ്റ്റിയേ
ആ …. ആ …. ആആആആ. ആ….
എന്‍റൈ വേറ്റ്റി നിനൈവ് ഇന്‍റി തേറ്റ്റിയേ
ഇന്തൂര്‍ വിണ്ണവര്‍ ആകെ പുരിയുമേ വിണ്ണവര്‍ ആകെ പുരിയുമേ
ഇന്ത കാറ്റ്റു വിളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ
♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫
തത്തിത്തകധിമിത്തകജനുതാ തധിംകിടതു
തകധിത്തകധിമിത്തകജനുതധിം തധിംകിടതു
തത്തിത്തകധിമിത്തകജനു തകധിത്തകധിമിത്തകജനു
തകജനുതകതധിം കിണതുതകജനു തകതധിം കിടതുതധിം
തരിംകിടതോം ത ത്തധിം തരികിടതത തധിംതജനു
♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫
സാ . . . ഗാ . . . പധനി ധാ . . . (൨) സനിധ. നിധപ. ധപഗ പാ . . (൨)
ഗപധനീ . . . ധനിസഗാ . . . (൨) സാ . . . നീ . . . പധനി സാ . . .
പരബ്രഹ്മഃ രൂപാ പരാത്പര രൂപാ സാക്ഷാത് ചിദാനന്ദ രൂപാ (൨)
മാതൃ ദേവോ ഭവഃ ആ ………………….
മാതൃ ദേവോ ഭവഃ മമ പിതൃ ദേവോ ഭവഃ
ആചാര്യ ദേവോ ഭവഃ (൨)
സാ . . .നീ . . .ധാ . . .നിധപഗ ധാ . . .പാ . . .ഗാ . . .സനീസഗാ
സഗാ. സഗപ ഗപാ. ഗപധ പധാ. പധനി ധനീ. ധനിസ നിസാ. നിസാ. ധനീധനീ ധനിസഗ
പാ . . ഗാ . . സാ . . നീ . . ധാ . . പ . ഗ . സ . നി . ധ . പഗസനിധ ഗസനിധപ സനിധപധ
ഗാ . . സാ . . നീ . . ധാ . . പാ. . ഗ . സ . നി . ധ . പ . ഗസനിധപ സനിധപഗ നിധപഗപ
സാ . . ഗാ . .പാ . . ധാ . . നീ . . സ . ഗ . പ . ധ . നി .
പഗസനിധ ഗസനിധപ സനിധപധ(൨)
പഗസനിധ ഗസനിധപ സഗപധനി
സാ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

കാറ്റ്റു വെളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ
തന്മാത്ര
സംഗീതം
മോഹന്‍ സിതാര
ഗാനരചന
കൈതപ്രം
ഭാരതിയാർ
ഗായകര്‍
വിധു പ്രതാപ്
ഷീല മണി
സുനില്‍
രാഗം
വലചി

Related posts

വാശികൾ അല്ല ഇഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം

rahulvallappura

ആവണിപൊന്നൂഞ്ഞാലാടിക്കാം നിന്നെ ഞാൻ

rahulvallappura

നാസറത്തിന് നാട്ടിലെ പാവനേ മേരിമാതേ

rahulvallappura