പാട്ടിൻറെ വരികൾ

കാറ്റ്റു വെളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ

കാറ്റ്റു വെളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ – ഓഹോഹോ
കാറ്റ്റു വെളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ
നിന്റ്റല്‍ കാതലൈ എണ്ണിക്കളിക്കിന്‍റേന്‍
അമുദൂട്ട്റിനെ ഒറ്റ്റ ഇതൈള്‍ഹളും – ഇതൈള്‍ഹളും
ഹാഹാ ആഹഹാ ഓ ഹാ ഹോ ഹാ ഹാ …………..
അമുദൂട്ട്റിനെ ഒറ്റ്റ ഇതൈള്‍ഹളും നിലവൂറിത്തതുന്തും വിഴിഹളും
കാറ്റ്റു വിളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ
♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫
പത്തു മാറ്റ്റു പൊന്‍ ഒത്ത നിന്‍മേനിയും ഇന്ത വൈയ്യത്തിന്‍ യാരുള്ള മട്ടിലും (൨)
♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫
ഇന്ത വൈയ്യത്തിന്‍ യാരുള്ള മട്ടിലും
എന്നൈ വേറ്റ്റി നിനൈവ് ഇന്‍റി തേറ്റ്റിയേ
ആ …. ആ …. ആആആആ. ആ….
എന്‍റൈ വേറ്റ്റി നിനൈവ് ഇന്‍റി തേറ്റ്റിയേ
ഇന്തൂര്‍ വിണ്ണവര്‍ ആകെ പുരിയുമേ വിണ്ണവര്‍ ആകെ പുരിയുമേ
ഇന്ത കാറ്റ്റു വിളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ
♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫
തത്തിത്തകധിമിത്തകജനുതാ തധിംകിടതു
തകധിത്തകധിമിത്തകജനുതധിം തധിംകിടതു
തത്തിത്തകധിമിത്തകജനു തകധിത്തകധിമിത്തകജനു
തകജനുതകതധിം കിണതുതകജനു തകതധിം കിടതുതധിം
തരിംകിടതോം ത ത്തധിം തരികിടതത തധിംതജനു
♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫
സാ . . . ഗാ . . . പധനി ധാ . . . (൨) സനിധ. നിധപ. ധപഗ പാ . . (൨)
ഗപധനീ . . . ധനിസഗാ . . . (൨) സാ . . . നീ . . . പധനി സാ . . .
പരബ്രഹ്മഃ രൂപാ പരാത്പര രൂപാ സാക്ഷാത് ചിദാനന്ദ രൂപാ (൨)
മാതൃ ദേവോ ഭവഃ ആ ………………….
മാതൃ ദേവോ ഭവഃ മമ പിതൃ ദേവോ ഭവഃ
ആചാര്യ ദേവോ ഭവഃ (൨)
സാ . . .നീ . . .ധാ . . .നിധപഗ ധാ . . .പാ . . .ഗാ . . .സനീസഗാ
സഗാ. സഗപ ഗപാ. ഗപധ പധാ. പധനി ധനീ. ധനിസ നിസാ. നിസാ. ധനീധനീ ധനിസഗ
പാ . . ഗാ . . സാ . . നീ . . ധാ . . പ . ഗ . സ . നി . ധ . പഗസനിധ ഗസനിധപ സനിധപധ
ഗാ . . സാ . . നീ . . ധാ . . പാ. . ഗ . സ . നി . ധ . പ . ഗസനിധപ സനിധപഗ നിധപഗപ
സാ . . ഗാ . .പാ . . ധാ . . നീ . . സ . ഗ . പ . ധ . നി .
പഗസനിധ ഗസനിധപ സനിധപധ(൨)
പഗസനിധ ഗസനിധപ സഗപധനി
സാ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

കാറ്റ്റു വെളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ
തന്മാത്ര
സംഗീതം
മോഹന്‍ സിതാര
ഗാനരചന
കൈതപ്രം
ഭാരതിയാർ
ഗായകര്‍
വിധു പ്രതാപ്
ഷീല മണി
സുനില്‍
രാഗം
വലചി

Advertisements

Related posts

കാത്തിരിപ്പൂ കണ്മണി – കൃഷ്ണഗുഡിയില്‍ ഒരു പ്രണയകാലത്ത്‌

rahulvallappura

ചാന്തു കുടഞ്ഞൊരു സൂര്യൻ മാനത്ത്

rahulvallappura

ചെമ്പൂവേ പൂവേ നിറമാറത്തെ

rahulvallappura

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.