പാട്ടിൻറെ വരികൾ

പറയാതെ അറിയാതെ നീ പോയതല്ലേ

പറയാതെ അറിയാതെ നീ പോയതല്ലേ
മറുവാക്കു മിണ്ടാഞ്ഞതല്ലേ
ഒരു നോക്ക് കാണാതെ നീ പോയതല്ലേ
ദൂരേക്ക് നീ മാഞ്ഞതല്ലേ ..
ഒരു നോക്ക് കാണാതെ നീ പോയതല്ലേ
ദൂരേക്ക് നീ മാഞ്ഞതല്ലേ ..
സഖിയെ നീ കാണുന്നുവോ
എന്‍ മിഴികള്‍ നിറയും നൊമ്പരം ..
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നുവോ വീണ്ടുമോര്‍ക്കുന്നുവോ
അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ് ..
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍
അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ് ..

പറയാതെ അറിയാതെ നീ പോയതല്ലേ
മറുവാക്കു മിണ്ടാഞ്ഞതല്ലേ
ഒരു നോക്ക് കാണാതെ നീ പോയതല്ലേ
ദൂരേക്ക് നീ മാഞ്ഞതല്ലേ ..
പ്രിയനേ നീ അറിയുന്നുവോ
എന്‍ വിരഹം വഴിയും രാവുകള്‍ ..
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നുവോ വീണ്ടുമോര്‍ക്കുന്നുവോ
അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ് ..
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍
അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ് ..

കണ്ടു തമ്മില്‍ ഒന്നു കണ്ടു തീരാ മോഹങ്ങള്‍ തേടി നാം
മെല്ലെ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു മായാ വര്‍ണങ്ങള്‍ ചൂടി നാം
ആവര്‍ണമാകവേ വാര്‍മഴവില്ലുപോല്‍ മായുന്നുവോമല്‍ സഖി
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നുവോ വീണ്ടുമോര്‍ക്കുന്നുവോ
അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ്
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍
അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ്

കാറും കോളും മായുമെന്നോ
കാണാ തീരങ്ങള്‍ കാണുമോ
വേനല്‍ പൂവേ നിന്റെ നെഞ്ചില്‍
വേളിപൂക്കാലം പാടുമോ
നീ ഇല്ല എങ്കിലെന്‍ ജന്മം ഇന്നെന്തിനായ്‌
എന്‍ ജീവനെ ചോല്ലുമീ ..
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നുവോ വീണ്ടുമോര്‍ക്കുന്നുവോ
അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ് ..
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍
അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ് ..

പറയാതെ അറിയാതെ നീ പോയതല്ലേ മറുവാക്കു മിണ്ടാഞ്ഞതല്ലേ
ഒരു നോക്ക് കാണാതെ നീ പോയതല്ലേ ദൂരേക്ക് നീ മാഞ്ഞതല്ലേ ..
ഒരു നോക്ക് കാണാതെ നീ പോയതല്ലേ ദൂരേക്ക് നീ മാഞ്ഞതല്ലേ ..
സഖിയെ നീ കാണുന്നുവോ എന്‍ മിഴികള്‍ നിറയും നൊമ്പരം ..
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നുവോ വീണ്ടുമോര്‍ക്കുന്നുവോ അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ് ..
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ് ..
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നുവോ വീണ്ടുമോര്‍ക്കുന്നുവോ അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ് ..
ഇന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്നുമോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ അന്നു നാം തമ്മളില്‍ പിരിയും രാവ് ..

പറയാതെ അറിയാതെ
Music: ദീപക് ദേവ്
Lyricist: കൈതപ്രം ദാമോദരൻ
Singer: കെ ജെ യേശുദാസ്കെ എസ് ചിത്ര
Film/album: ഉദയനാണ് താരം
Parayathe Ariyathe

Related posts

ഒരു മുറൈ വന്തു പാറായോ

rahulvallappura

നീര്‍മിഴി പീലിയില്‍ നീര്‍മണി തുളുമ്പി

rahulvallappura

ഇതളൂർന്നു വീണ പനിനീർ ദലങ്ങൾ

rahulvallappura

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.